Our Consultant

Tirtha Raj Karki

(Sr. Engineer)
9842563476
tirthakarki1@gmail.comKamala Thapa 

(Business Consultant)
9851224346
pathibhara2029@gmail.com


Bikash Jung Karki

(Legal Consultant)
karkibkas@gmail.com
9851095522